5. Svavelgula luften i Bretagne, kustmotiv,, 1891olja på duk, 54 x 45 cm

Svavelgula luften i Bretagne

Kustmotiv, 1891, olja på duk, 45 x 54 cm.